Курсова робота з лісознавства на тему „Типологічний аналіз вологої смереково – ялицевої субучини”

Зміст

 Вступ ……………………………………………………………… 
1.Опис аналогічного типу лісу ……………………………………… 
1.1.Типоутворююча роль породи ……………………………………. 
1.2.Класифікація типів лісу породи у даному типі лісорослинних умов ……………………………………………………………….. 
1.3.Діагностична характеристика типу лісу:………………………… 
1.3.1.Опис аналізованого типу лісу ……………………………………. 
1.3.2.Характеристика можливого травостою у даному типі лісу…… 
1.3.3.Опис відповідного типові лісу ґрунту …………………………… 
2.Типологічний аналіз ……………………………………………… 
2.1.Визначення фактичної і потенціальної продуктивності насаджень ………………………………………………………….. 
2.2.Розподіл насаджень на корінні і похідні деревостани ………….. 
3.Лісівничо-економічна ефективність типологічного аналізу …… 
4.Висновки про сучасний стан насаджень ………………………… 
 Список використаних джерел ……………………………………. 

Вступ

Історія людства нерозривно пов’язана з історією природи, без цього зв’язку неможливо говорити про світову, планетарну історію. Ліс як головний компонент біосфери завжди відігравав величезну роль ужитті людини.

Первісна залежність людини від навколишнього середовища є цілковитою. Ліс годував її плодами, зігрівав, з дерева виготовляли знаряддя праці, будували житло тощо.

У наш час з посиленням використання природних ресурсів постала загроза їх виснаження. Зменшуються площі лісів та орних земель, у багатьох країнах спостерігається нестача питної води. Індустрія інтенсивно споживає запас кисню.

Головним завданням лісового господарства є найбільш раціональне використання земель державного лісового фонду з метою отримання максимальної кількості деревини та іншої побічної продукції з одиниці лісової площі, покращення стану і підвищення якості лісів з одночасним використанням, збереження і відновлення всіх багатогранних особливостей лісу, оскільки дуже великий відсоток лісів України, особливо в лісостеповій і степові частині України, відноситься до першої групи – ліси, які виконують природоохоронні функції, лісозаготівля в яких практично відсутня. Успішне виконання цих завдань можливе при веденні лісового господарства на типологічній основі.

Лісова типологія об’єднує вчення про грунт, гідрологію, лісові породи і трав’янисту рослинність у взаємодії з кліматом та іншими факторами навколишнього середовища. Це наука про класифікацію лісових площ, однорідних за комплексом кліматичних і лісорослинних потенціальних можливостей, що однакові за лісівничими ознаками і потребують однакових лісогосподарських заходів. Таким чином, тип лісу дає можливість групування окремих за площею ділянок за спільністю ознак, що визначає конкретність і предметність, цільове спрямування і результативність комплексу лісогосподарських заходів залежно від лісорослинних умов.

Запропонована класифікаційна схема і діагностична характеристика типів лісу рекомендується для практичного використання при лісовпорядкуванні, проведенні лісогосподарських заходів, а також під час проведення і планування цих робіт.  

Діяльність людини протягом тривалого історичного періоду, різноманітність фізико-географічних умов та взаємодія природних процесів значною мірою вплинули на сучасний рівень лісистості і нерівномірність розміщення лісів на території України. Темпи і напрямки людської діяльності щодо зміни площі і географії лісів у різні історичні епохи визначалась рівнем розвитку продуктивних сил і характером суспільного виробництва.

Резервом подальшого збільшення лісових площ є не вкриті лісовою рослинністю землі лісового фонду, еродовані сільськогосподарські землі та землі, заліснення яких підвищить продуктивність сільськогосподарського виробництва. Успішне виконання цих та багатьох інших завдань можливе лише у випадку застосування фундаментальних знань лісової типології. 

РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ

1.1. Типоутворююча роль породи.

Бук лісовий (Fagus silvatica L) є однією з головних типоутворювальних порід Ураїнських Карпат. В умовах сугрудів і грудів формує високо продуктивні деревостани.Відносяться до типових порід вологого клімату.

Т ГABCD
0    
1    
2  ++
3  ++
4  ++
5    

Широкий діапазон типологічної різноманітності бука лісового зумовлений його біоекологічними властивостями росповюдженнням у висотному плані та іншими факторами. У складі деревостанів букових типів лісу приймають участь фактично всі аборигенні породи Українських Карпат: граб, ялиця, явір, смерека та інші. Серед характерної домішки зустрічається також реліктова порода — тис ягідний, який разом з буком і ялицею формує унікальний тип лісу вологу тисову бучину (80 га).

В Українських Карпатах деревостани букових типів лісу займають площу близько 500 тис.га. Найбільш розповсюджені і господарсько цінні насадження представлені свіжими і вологими смереково-ялицевими субучинами і бучинами, грабовими і чистими бучинами. Інші типи лісу займають незначні площі.

1.2. Класифікація типів лісу.

Букові ліси поширені в Карпатах досить широко. Вони охоплюють північно-східні передгір’я з висотами 300 м н.р.м., включаючи майже повністю Бескиди і схили низько – і середньогірної частини Полонинського хребта до 1350 – 1450 м. В середньому нижня межа поясу проходить на висоті 450 м /у Закарпатті – 580, у Прикарпатті – 300/, а верхня – на висоті 1130 м /у Закарпатті – 1140, в Прикарпатті – 920/.

На вершинах Рівної, Боржави, Красної, Свидівця та інших гірських масивів сучасна межа букового лісу є майже всюди антропогенною і проходить на 100 – 200 м нижче від природної.

Букові ліси із Fagus silvatica L. Займають в Карпатах 430 тис. га, або 35 % вкритої лісом площі цього регіону. Вони сформувались на середньо – потужних бурих лісових ґрунтах зі слабо вираженими і явними ознаками опідзолення. У Карпатах місцями збереглися непорушені господарською діяльністю праліси. У сприятливих лісорослинних умовах на бурих лісових ґрунтах бук формує високопродуктивні лісостани І – Іа  бонітету, досягаючи у 100 річному віці загального запасу фітомаси більше 600 т/га. В Закарпатській області бук є головною лісотвірною породою, займає 284 тис. га. Найбільш поширений бук у західній частині Українських Карпат, менше на сході. В Івано – Франківській області букові ліси займають 63,6 тис. га, в Чернівецькій – 48,7 і в гірській частині Львівської – 33,7 тис. га.      

Букові гірські ліси Закарпаття (IV) – з двома поясами: до 1100 – 1300 м н.р.м. – з пануванням букових лісів; вище – на Полонинському хребті – пояс криволісся. Буковий пояс розділений на чотири під пояси: під пояс грабово – букових лісів до висоти 600 м, підпояс чистих букових лісів на висотах 600 – 800 (900) м.н.р.м., підпояс середньо продуктивних мішаних букових лісів, іноді зі значною участю явора (1000 – 1100 м.н.р.м.),під пояс приполонинних букових лісів (криволісся).

Типи лісу:

Основні типи нижнього поясу – свіжа грабова – дубова субучина і бучина, волога грабова субучина і бучина, сира бучина; середнього поясу – волога грабово – ялицева субучина і бучина, волога ялицева субучина і бучина; верхнього поясу – волога чиста субучина і бучина, волога смереково – ялицева субучина і бучина, волога тисова бучина, свіжий і вологий чисто буковий субір, волога приполонинна яворова субучина.  

Вікова структура: переважно різновікова у грабових бучинах і субучинах і абсолютно – різновікова структура – у ялицевих і смериково – ялицевих субучинах і бучинах.

Вертикальна структура: переважно двоярусна у грабових бучинах і субучинах і триярусна в інших типах лісу.

Горизонтальна структура: Переважно групове, а також рівномірне розміщення порід по площі – у культурах.

Таблиця 1.1

Класифікація типів лісу бука звичайного для типу лісорослинних умов С3

Тип ЛРУТипотвірна породаХарактеристика кліматичних домішокНазва типу лісуСклад корінного деревостану
С3Бук лісовийСмерека звичайна, ялиця звичайнаВолога смереково – ялицева субучина6Бк2См2Яц

1.3. Діагностична характеристика типу лісу.

1.3.1. Опис аналізованого типу лісу.

Тип лісу – волога смериково – ялицева субучина(С3 – см-яц-Бк)

Волога смериково – ялицева субучина(С3 – см-яц-Бк). Розповсюджений по всій території Карпат в межах висот 500 м н.р.м. Ґрунти гірсько – лісові буроземні потужністю до 60- 70 см, які сформувались на глинистих і піщаних сланцях. Деревостан: бук ІІ бонітету. У домішці постійні ялиця біла, ялина звичайна.

Підлісок, підріст: дуже рідкий із ліщини, верби козячої. Відновлення добре.

Переважаючі типи деревостану: яличники, смеречники, бучняки.

Трав’яниста рослинність: щитник чоловічий, голокучник дубовий, ожика лісова, квасениця, купина кільчаста, чорниця, яглиця звичайна, веснівка дволиста, зірочник ланцетовидний, грушанка круглолиста і однобока, костяниця, золотушник звичайний, одинарник європейський,герань лісова, плаун булавовидний, перлівка поникла, чина весняна, орляк, фіалка дивна, безщитник жіночий, міцеліс стінний, герань Роберта, зніт гірський, молочай мигдалевидний. Із мохів: євринзіум, глокомій проростаючий, зозулин льон, лисняні мохи. Крім того постійними є: зубниця бульбиста, осока лісова, підмаренник запашний, купина багатоквіткова, ранник вузлуватий, живокіст лікарський, безщитник жіночий, квасениця, жавтець їдкий, материнка.

1.3.2. Характеристика можливого травостою у даному типі лісу.

Види трав індикаторів розділяють на:

– Постійні види;

– Характерні види;

– Переважаючі види.

Постійні
Зубниця бульбистаDentaria bulbifera L.C2-3, D2-3
Осока лісоваCarex sylvatica Huds.C2-3, D2-3
Підмаренник запашнийGalium odoratum (L. ) Scop.C2-3, D2-3
Характерні
Ожика лісоваLuzula sylvatica (Huds) Gaudin.B2-3, C2-3
КвасеницяOxalis acetosella L.C2-3, D2-3
Купина кільчастаPolygonatum verticillatum (L)AHB1-2, C1-2
ЧорницяVaccinium myrtillus L.А,В,C,2-4
Зірочник ланцетовиднийSteilaria holostea L.C2-3, D2-3
МатеринкаOriganum vulgare L.B1-2, C1-2
КвасеницяOxalis acetosella L.C2-3, D2-3
Переважаючі
Купина багатоквітковаPoligonatum multiflorum (L. ) AllC2-4, D2-4
Ранник вузлуватийScrophularia nodosa L.C2-4, D2-4
Щитник чоловічийDryopteris filix-mas (L. ) SchottC2-4, D2-4

1.3.3. Опис відповідного типові лісу ґрунту.

Тип лісу: волога буково-ялицева смеречина відноситься до типу лісостану: вологий груд – D3.

Ґрунти – дерново-підзолисті з ознаками глеєватості, в горах бурі – лісові та дерново – буроземні.

Загальним в кліматичному відношенні для регіонів розповсюдження бурих лісових ґрунтів – це наявність промивного типу водного режиму, тепле та вологе літо, що позитивно впливає на ріст деревної рослинності.

Бурі лісові ґрунти мають слабодеференційований профіль. Під горизонтом лісової підстилки (А0) залягає перегнійно-акумулятивний горизонт (А1) 5-30 см  жовто-бурого кольору, рихлого складу, зернистої структури. Перегнійно-акумулятивний горизонт змінюється перехідним горизонтом бурого кольору, від 15 до 30-40 см, який переходить в грунтотвірну породу. В профілі бурих лісових ґрунтів дуже слабо вираженні ознаки підзолоутворення.

Характерним для процесу утворення бурих-лісових ґрунтів є оглиненість – процес утворення вторинних глинистих мінералів. Для механічного складу бурих-лісових ґрунтів характерне збільшення ілистої фракції вниз по профілю. Це відображає процес поглинення, а також прояв лесиважа.

Валовий склад бурих лісових ґрунтів характеризується деяким збільшенням R2O2 вниз по профілю та збільшенням SiO верхніх горизонтів. Найбільш чітко ця закономірність виражена в підтипах опідзолених та поверхневооглеєних ґрунтів. Склад гумусу відрізняється домінуванням фульвокислот над гумінувами.

Фізико-хімічні ознаки бурих лісових ґрунтів суттєво варіюють в залежності від направлення ґрунтоутворення і складу порід. В більшості випадків реакція профілю слабокисла, або кисла. Висока кількість рухаючого амонію.

Будова цілинного дерново-підзолистого ґрунту така: Нл – лісова підстилка потужністю 3-5 см; Не – гумусово-елювійований, світло-.сірий або білястий, потужністю 5.-30.СМ, дрібногрудкуватий з горизонтальною подільністю; Е – підзолистий, у вигляді плям або суцільний, потужністю до 30см, білястий або зовсім білий, плитчастий, пластинчастий або лускуватий, час­то зустрічаються конкреції К(ОН)3 із домішками гумусу й глинистих часток; І – ілювіальний, темно-бурий .(у легких – чер­вонувато-бурий), щільний, грудкувато-призматична або горіхувата, потужністю 20-120см, затікання органо-мінеральних колоїдів;Р – материнська порода. Рис.1.3. Профіль дерново- підзолистого грунту

РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТИПУ ЛІСУ

Вихідними матеріалами для виконання цього розділу є матеріали видані індивідуально і занесені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

№ виділуПлощаСклад деревостануВікHсp,смDcp, смБонітетПовнотаЗапас на 1 гаЗапас на виділіТип деревостану
111,77Бк3Г+Б1032I0,830351П
27,16Бк4Ос1033I0,930213П
38,36Бк4Яц732I0,730249П
48,83Бк3См3Яц1Г1034I0,725220К
58,98Бк2Г+См933I0,725222,5П
68,36Бк3См1Яц832I0,725207,5К
72,37Бк3Г733I0,93069П
82,19Яв1Яс311I0,81021П
924Бк2Б3См1Яц1934I150100К
108,14Бк2См4Яц1044I150405К
119,73Бк1Яв5См1Яц621I0,71097К
124,48Бк2См1021I0,51044П
135,410См711II0,91054П
142,38Бк2Кл832I0,93069П
155,57Бк2Яв1См1043I0,830165П
166,28Бк2Яв9430,830186П
172,24Бк3Г2Б1Ос721I0,71533П
1816,56Бк3Яц1См211I0,810165К
197,84Бк2Б3Г1Ос521I0,715117П
202,44Бк2Г2Б1Ос421I0,81536П
21114См3Яв3Бк932I0,825275П
225,37Бк3Г933I0,725132,5П
234,98Бк2См+Г1033I0,930147П
2413,79Бк1См1033I135479,5П
256,310Бк+Г933I0,620126П
267,56Бк2См2Г843I0,730225П
273,56Бк2Яв2Яц1054I130105П
286,57Яц2Бк1См51110,71065К
2926Бк3См1Яц1056150100К
307,49См1Д946I140296П
 Групав1ку 11-20рок1в
111,55Бк2См3Яц1566I160690К
212,57Бк2Яц1См2078I0,750625К
35,69Бк1Б2078I0,860336П
44,57Бк2См1Яц2066I0,850225К
54,54Бк6Г1566I0,850225П
68,74Бк4См2Яв1578I0,970609П
74,79Бк1Яв1988I0,970329П
846Бк4Яц16108I0,8100400П
93,37Яц3Бк1498I0,770231П
103,78Бк1Б1Г1966I0,960222П
1111,54Бк4См2Яв1578II0,970805П
127,86Бк4См1556II0,950390П
1313,48Бк1Яц1См2088II0,770938К
148,64Яц4См2Бк1586III0,790774П
155,58Бк1Яц1Г1376II0,750275П
165,43См3Яц2Бк2Г1866I0,960324П
179,410Яц18108II0,890846П
184,410Бк20108I0,9100440П
199,410Бк1766I0,850470П
203,28Бк2Яв1546I0,640128П
216,88Бк2См20880,860408П
226,88Бк2См2088I0,860408П
234,27Бк2См1Яв1576II0,860252П
242,43Бк3Яц4Яв1143I0,94096П
255,83Бк3Яц3Яв1Г20108I1100580П
264,53Яц5Г-2Бк1542II140180П
276,75Яц2Бк3Г1554II150335П
28214Яв4См2Б20108I11002100П
2911,55Бк2См3Яц1566I160690К
305,67Яц3Бк2076I170392П
 Група вiкy 21-30 років
16,99Бк1См25108I0,9110759П
24,18Бк1См1Яц301314II0,9160656К
314,28Бк2Яв25108I0,91001420П
44,55Бк4См1Вб301210I0,9170765П
56,46Бк2Б2Ос30141211701088П
612,24См4Яц2Вх301514I0,61501830П
72,43Бк5Яц2См301312I0,7130312П
85,79Бк1См25118II0,9120684П
93,34Бк4См2Яц301310I0,9170561К
106,97Бк3Вб301312I0,91701173П
113,88Бк2Яв251112I0,7120456П
122,33Бк3Б4Вх25108I1130299П
134,56Бк4Г251110I1150675П
144,410Бк301310II0,9170748П
153,88Бк2Яв251112I0,7120456П
 Група вiкy 31-40 років
15,77Бк1См1Яц1Б351414I0,7160912К
23,88Бк1Яц1См+Б351514I1220836К
3207Бк2См1Яц351414I0,91603200К
4910Бк+См,Яц401714I0,92502250К
51,110Бк+Б,См,Яц351410I0,7160176К
66,59Бк1См351410I0,91701105П
712,210Бк+Яц351614I0,82002440П
82,78Бк2Яв+Г381514II0,8170459П
9158Бк1Б1Ос361413I0,81602400П
1036,38Бк1Б1Г401515I0,81706171П
111,76Бк2Б1См1Ос401920I0,9280476П
128,64Бк4Б2См351314I0,91601376П
135,910См+Яц401820I0,51901121П
140,28Бк2См401420I0,710020П
151,56Бк4Яц401714I1280420П
 Група віку 41-50 років
1910Бк+См501714I0,92602340П
21,56Бк4Яц501714I1280420П
30,97Бк2Яц1См451816I1270243К
46,24Бк4См2Яц+Яв501516I0,92001240П
5207Бк2См1Яц451414I0,91803600К
6910Бк+См501714I0,92602340П
7310Бк+Б451410I0,6120360П
86,59Бк1См451410I0,91701105П
912,410Бк+Яц451614I0,81902356П
101,46Бк2Б1См1Яв501816I0,9250350П
116,84Бк4Б1См1Ос451314I0,82001360П
123,97См2Бк1Яв501618I0,9170663П
133,88Бк1Яв1См+Б451514I1220836П
14207Бк2См1Яц451414I0,91603200К
15910Бк+См,Яц501714II0,92502250К
1629,63Бк2Яц5См+Б45151412206512П
172,88Б1Бк1Яц501618II0,9180504П
186,24Бк4См2Яц+Яв501516I0,92001240К
193,26Бк1Яц2См1Яв451414I0,9160512К
2078Бк2Яц+Б451614I0,92001400П
216,59Бк1См451410I0,91701105П
221,810См501816I0,9260468П
231,64Бк3Б3См451312I1200320П
243,97См1Бк2Яв501618I0,9170663П
254,43Бк3Яв3Яс1См451716II0,92601144П
2629,63Бк2Яц5См+Б45151412206512П
271,56Бк4Яц501714I1280420П
282,88Б1Бк1Яц501618II0,9180504П
2914,34Бк4Б1Яц1Ос451616I0,92002860П
306,24Бк4См2Яц+Яв501516I0,92001240К
 Група віку 51-60 років
16,210Бк601820II0,72501550П
23,88Бк1Яц1См+Б601820II0,92701026К
346Бк2См1Яц1Яв601618I0,8180720К
49,85Бк3Яц2См551922I0,83002940К
56,310Бк+Г601920I0,82601638П
66,59Бк1См601920I0,72201430П
72,27Бк3Г601920I0,9280616П
88,58Бк2Г+См552020I0,92702295П
98,56Бк2См2Яв552120I0,82902465П
107,96Яс2Бк2Яв602021I0,82501975П
1110,710Бк602021I0,82802996П
123,74См1Бк5Г552020I0,82901073П
1315,97Бк1Яц1См1Г601918I0,92003180К
143,29Яц1Бк+См602122I0,8300960П
155,86Яв4См+Бк601818I0,82501450П
Група віку 61-70 рок1в
112,210Бк+Яц702828II0,52803416П
213,87Яц2См1Бк702528I0,83805244П
37,48Бк1Яц1См702330I0,62101554К
44,84Яц3Бк3Г702528I0,73401632П
59,35Яц4Бк1См652426I0,72802604П
67,56Бк4Г7021320,72201650П
721,210Бк702528I0,83507420П
87,18Бк1Яц1См702330I0,62401704К
91,59Бк1Яц+Г7025260,8380570П
106,96Ос3Г1Б702428I0,83202208П
118,79Яц1Бк+См702426I0,72802436П
1210,76Бк3Яц1См7024280,73003210К
1312,97Яц2См1Бк7024280,62403096П
148,27Бк2Яц1См7024260,93803116К
156,46Бк3Яц1См702526I0,94002560К
Група віку 71-80 років
13,84Бк3Б2Яц1См802628I0,74201596К
24,65Бк3Б2Г752430I0,83301518П
36,58Яц1Бк1См7525320,52401560П
43,17Яц2Бк1См8025230,4180558П
518,310Бк8029280,84608418П
62,810Бк+См8027260,84001120П
75,25Бк4См1Яв802529I0,73301716П
88,510Бк802630I0,83803230П
95,68Яц1См1Бк802732I0,53001680П
101410Бк803032I0,85007000П
119,76Яв3Вх1Бк802536II0,73002910П
126,26См2Бк1Яц1Б802631II0,52001240П
135,99Бк1См753030I0,84802832П
142,310Бк802730I0,8400920П
1511,87Яц2См1Бк802532I0,63003540П
Група віку 81-100 років
117,810Бк+Яв1002940I0,73205696П
24,210Бк902932I0,83301386П
32,23Бк5Яц2См9030400,5240528П
44,59Бк1См+Ос9028360,4180810П
51310Бк+См9030280,84605980П
62,910Бк+Яц9029320,84001160П
74,210Бк+См1002836I0,73301386П
82,510Бк902528I0,8380950П
922,59Бк1См+Яц902828I0,550011250К
105,810Бк902332I0,85002900П
111,56Бк2См2Яц902632II0,7300450К
1211,710Бк+См1002832II0,52002340П
135,210Бк+Б902628I0,84802496П
1419,610Бк+Яв,Г903036I0,84007840П
1517,810Бк+Яв1002940I0,63005340П
Група віку 101 і старше
10,77Бк2Яв1Яц+См1202640II0,4150105К
22,28Бк2Яц+См1102736I0,4200440К
31,67Бк2См1Яц1102840I0,5320512К
415Бк3Яц2См1052848I0,5340340К
57,49Бк1Яц1202536III0,62201628П
63,98Бк2Яц1102632II0,72901131П
73,55См4Яц1Бк1102940I0,64701645П
83,17Яц2См1Бк1202740II0,53501085П
92,79Бк1См1102740II0,5250675П
10195Бк4Яц1См1202740II0,63606840К
112,47Бк2См1Яц1202738II15101224К
12206Бк2Яц2См1202644II0,73707400К
132,67Бк2См1Яц1202636II0,7320832К
141310Бк+Яц1202640III0,62503250П
152110Бк+Яц1203552I0,858012180П

За даними табл. 2.1. визначаємо:

 • запас на ділянці, для цього перемножуємо площу ділянки (гр. 2) на запас 1 га даної ділянки (гр. 9);
 • загальну площу для кожної вікової групи типу лісу цілому (підсумок по вікових групах у гр. 2);
 • загальний запас для вікової групи і типу лісу в цілому (підсумок у гр. 10);
 • тип деревостану (гр. 11) згідно з принципами екологічної типології.

Типи деревостану можна позначити символами: корінний тип деревостану «К» і похідний – «П».

2.1 Визначення фактичної і потенційної продуктивності

Визначення вказаних показників та вирахування ступені типологічного потенціалу зведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Типологічний потенціал вологої смереково – ялицевої субучини і ступінь його використання

Група віку, рокиЗагальна площа, гаФактичний запас на всій площі, м3Середній фактичний запас на 1
га, м3
Середній фактичний приріст, м3/гаІснуючий типологічний еталонПотенційний запас на площі, м3Ступінь використання типологічного потенціалу
Склад дерево-стануПриріст на 1 га,
м3/га
ПовнотаЗапас,
м3/га
1234567891011,0
5198,1497525,15,06Бк3См1Яц5,0150990550,2
15216,91472367,94,58Бк1Яц1См3,50,7701518397,0
2585,411882139,15,64Бк4См2Яц5,70,91701451881,8
35130,223362179,45,18Бк1Яц1См+Б5,512202864481,6
45234,825404108,22,47Бк2Яц1См6,012706339640,1
55103,026314255,54,65Бк3Яц2См5,50,83003090085,2
65138,642420306,14,76Бк3Яц1См5,70,94005544076,5
75108,339838367,84,94Бк3Б2Яц1См5,30,74204548687,6
90135,450512373,14,19Бк1См+Яц5,60,55006770074,6
110104,139287377,43,47Бк2См1Яц4,315105309174,0
1454,8278717      384273 
сер  191,64,2 5,2 291 74,9

Для визначення показників табл. 2.2 виконуємо наступну роботу:

 • середній фактичний запас на 1 га (гр. 5) отримаємо, як частку від ділення фактичного запасу на всій площі (гр. 4) на загальну площу групи (гр. 3);
 • середній фактичний приріст на 1 га. (гр. 6) визначається шляхом ділення середнього запасу на середній вік даної групи, тобто на 5, 15, 25, і т.д. років;
 • -середній вік насаджень типу лісу визначається, як середньозважена величина. Для цього перемножуємо площу кожної вікової групи на її середній вік. Відтак сумуємо їх і розділяємо на загальну площу лісу.

Асер = 46,7р.

Асер-середній вік насаджень.

 • склад деревостану типологічного еталону (гр. 7) вибирається для кожної вікової групи з табл. 2.1. За типологічний еталон приймаємо корінний деревостан високої повноти і максимальної продуктивності. Вказані показники заносимо у графи 7, 9, 10. на основі цих даних визначаємо середній приріст потенційного насадження (гр. 8);

Середній склад еталонного деревостану визначається як середньозважена величина, але за запасом ( табл. 2.2.1.). Для визначення участі породи її запас ділять на загальний запас на 1 га.

Таблиця 2.2.1

. Розрахунок усередненого запасу еталонних насаджень

Група вікуСклад еталонуЗапас на 1 гаУчасть порід, м3
СмББкЯц
1-106Бк3См1Яц5015305
11-208Бк1Яц1См707567
21-304Бк4См2Яц170686834
31-408Бк1Яц1См+Б2202217622
41-507Бк2Яц1См2702718954
51-605Бк3Яц2См3006015090
61-706Бк3Яц1См40040240120
71-804Бк3Б2Яц1См4204212616884
81-1009Бк1См+Яц50050450
101 і >7Бк2См1Яц51010235751
Разом29104331261884467
Участь порід у формулі101,50,46,51,6
Усереднений склад6Бк2Яц2См
 • потенційний запас (гр. 11) кожної вікової групи визначаємо шляхом перемножування запасу на 1 га типологічного еталону (гр. 10) на загальну площу вікової групи (гр. 3);
 • ступінь використання типологічного потенціалу (гр. 11) визначаємо: К = (гр. 3/ гр. 10)∙100%

В порядку перевірки ступеня використання типологічного потенціалу його можна визначити шляхом співставлення середнього фактичного запасу на 1 га (гр. 4) з потенційним (гр. 10).

Фактичну і потенційну продуктивність насадження відповідного типу лісу рекомендується зобразити на граф. (Рис. 2.1.), де на осі абсцис відкладаємо середній вік групи (роки), а на осі ординат запаси насаджень. Для побудови кривих використовуємо показники гр.4 та гр. 10 граф (табл. 2.2). Такий графік є особливо необхідний при відсутності еталонів для окремих вікових груп. Вважається, що це величина буде знаходитися на кривій, що приходить через сусідні точки.

Рис 2.1 Фактична та потенційна продуктивність насаджень.

2.2 Розподіл насаджень на корінні і похідні деревостани

У зв’язку з впливом росту стихійних і антропогенних факторів типи і лісу представлені, як корінними, так і похідними деревостанами. Останні, як правило, не завжди задовільні за станом. З цього приводу на основі даних табл. 2.1. для кожної вікової групи проводиться розподіл на корінні та похідні деревостани (табл. 2.3). В межах вікової групи типи деревостанів розділяються за групами повнот.

Таблиця 2.3.

Розподіл насаджень на корінні і похідні деревостани за повнотою

Група віку, рокиЗагальна площа, гаПлоща деревостанів
корінніпохідні
1,0-0,80,7-0,60,5 і <сума по групі1,0-0,80,7-0,60,5 і <сума по групі
га%га%га%га%га%га%га%га%
123456789101112131415161718
1-10198,128,613,517,111,600,045,712,685,566,966,90,00,00,0152,413,9
11-20216,927,513,025,917,600,053,414,7142,918,720,66,50,00,0163,515,0
21-3085,47,43,50,00,000,07,42,055,87,322,27,00,00,078,07,1
31-40130,232,815,46,84,600,039,610,984,511,06,11,90,00,090,68,3
41-50234,865,530,90,00,000,065,518,1166,321,730,90,00,0169,315,5
51-6010333,515,80,00,000,033,59,256,87,412,74,00,00,069,56,4
61-70138,614,66,925,217,100,039,811,043,45,755,417,40,00,098,89,0
71-80108,30,00,03,82,600,03,81,056,47,44514,13,140,8104,59,6
81-100135,40,00,024,016,300,024,06,653,26,953,716,84,559,2111,410,2
101 і >104,12,41,144,230,12,9100,049,513,7212,733,610,50,00,054,65,0
Всього, га1454,8212,3147,02,9362,2765,8319,27,61092,6
%10014,610,10,224,952,621,90,575,1

В подальшому похідні деревостани розділяються за переважаючими породами (табл. 2.4), що допоможе виявити причини зміни порід.

Таблиця  2.4

Площа корінних і похідних деревостанів

Група віку, рокиЗагальна площа, гаТипи деревостанів і їх площа, га
КорінніПохідні
ГрабнякОсичнякСменечникБерзнякБукнякЯличник
1236789  
1-10198,145,70033,50112,46,5
11-20216,953,44,5026,409933,6
21-3085,47,40012,2063,42,4
31-40130,239,6005,9084,70
41-50234,865,50068,85,694,90
51-6010333,53,705,8056,83,2
61-70138,639,806,90042,449,5
71-80108,33,8006,2071,327
81-100135,4240000109,22,2
101 і >104,149,5003,50483,1
Всього, га1454,8362871626782128
% типу10024,975,1
% групи10024,90,60,511,20,453,88,8


3. Лісівничо-економічна ефективність типологічного аналізу

З метою виявлення втрат деревини у віці рубки, які виявленні в результаті типологічного аналізу відповідного типу лісу визначається лісівнича ефективність його проведення. З цією метою використовуємо показники табл. 2.2. (гр. 4, 11) і переносимо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

Лісівнича ефективність типологічного аналізу

Тип лісуПлоща всього типу лісу,  гаПлоща стиглих насадженьНедобір деревини у віці рубки, м3Недобір деревини з 1 га у віці рубки, м3Максимально можливі втрати деревини в типі лісу, м3
123456
C3-яц-см-Бк1454,8239,5-30992-129-188255

Показники табл. 3.1. визначаємо наступним чином:

 • вік рубки приймаємо згідно діючих вимог залежно від породи, типу лісу та групи лісів, лісорослинної зони.

 В даному випадку вік рубки становить 91-100 років.

 • недобір деревини (гр. 2) вираховуємо, як різницю між  фактичним  і потенційним запасом;
 • площу стиглих насаджень беремо з табл. 2.1. (гр. 3), на основі даних про вік рубки;
 • недобір деревини з 1 га у віці рубки (гр. 5) отримуємо, як частку від ділення недобору деревини у віці рубки (гр. 4) на площу стиглих насаджень;
 • площу всього типу лісу (гр. 2) беремо із табл. 2.1. (гр. 2);
 • максимально важливі втрати деревини в типі лісу визначається шляхом перемноження недобору деревини з 1 га у віці рубки (гр. 5) на площу всього типу лісу.

РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН НАСАДЖЕНЬ СМЕРИКОВО – ЯЛИЦЕВОЇ СУБУЧИНИ.

Волога смериково – ялицева субучина розповсюджена по всій території Карпат. Цей  тип лісу поширений переважно в середніх висотах , але стан його насаджень є не зовсім задовільним.

Аналізуючи вікову структуру насаджень, доцільно звернути увагу на те, що найбільшу площу насаджень займають молодняки, тобто деревостани у віці 1-40 років. Важливим значенням є ступінь використання типологічного потенціалу за віковими групами. Загальний рівень використання типологічного потенціалу становить майже 75%. Такий рівень використання є досить характерним для цього типу лісу тому, що досить велику частку становлять похідні деревостани за учатю смереки та ялиці. Зазвичай ялиця досить стійкою в природньму ареалі бука, так як її природнє місцезростання у Карпатах є наближеним до умов зростання бука лісового. На відміну від смереки, яка характеризується меншою стійкістю до шкідників та хвороб. Змішані за складом і складні за формою різновікові лісостани повніше використовують лісорослинні умови, тому є більш продуктивнішими, більш стійкими.

Також, слід звернути увагу на особливості розподілу насаджень. Похідні деревостани займають майже 75 %, порівняно з корінними, які складають 25 % від всієї площі деревостанів. Для того щоб відновити корінні насадження без змін порід, а також підвищити продуктивність деревостанів, необхідно правильно проводити рубки догляду; суцільні рубки; видалити хворі та малопродуктивні похідні деревостани; – застосувати певні методи боротьби з шкідниками.

Варто відзначити наскільки відбуваються втрати деревини у насадження віку рубки – 129 м3, це при тому, що седерні запас у віці рубки становить 500м3 у еталонних і біля 400м3 решті насадженнях. Загальні втрати деревини на всій площі, при досягненні їх віку рубки становить майже 190 тис.м3.

Список використаних джерел

 1. Герушинський З. Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник. – Львів: вид-во «Піраміда», 1996.- 208 с.
 2. Тереля І.П., Ященко П.Т., Зварич Ю.В., Михайлів О.Б. Лісознавство: Курсова робота. – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 32 с.
 3. Швиденко А. Й., Остапенко Б. Ф. Лісознавство: Підручник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001.- 352с.
 4. Генсірук С.А., Фурдичко О. І., Бондар В.С., Історія лісівництва в Україні.  Львів: Світ, 1995.- 424с.;
 5. Термена Б.К. Лісознавство з основами лісівництва: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 160 с.