Матеріальна оцінка лісосік дозволяє обчислити загальний об’єм деревини з розподілом його на ділову і дров’яну тобто ліквідний об’єм. За розмірами ділова деревина розподіляється на велику, середню, та дрібну.

Завантажити: 

Гро­шо­ва оцін­ка лі­со­січ­но­го фон­ду здійснюється у ві­до­мос­ті ма­те­рі­аль­но-гро­шо­вої оцін­ки на ос­но­ві під­сум­ків ви­хо­ду де­ре­ви­ни різ­ної ка­те­го­рії та ді­ючих такс на де­ре­ви­ну лі­со­вих по­рід, що від­пус­кається на пні. Від­ме­жо­ва­ні в про­це­сі від­во­ду лі­со­сі­ки так­су­ють су­ціль­ним пе­ре­лі­ком де­рев. Пе­ре­лі­ку під­ля­га­ють де­ре­ва, по­чи­на­ючи з 8-ми сан­ти­мет­ро­вої сту­пе­ні тов­щи­ни за чотири сан­ти­мет­ро­вих сту­пе­нями, із подальшим роз­по­ді­лом їх кількості за ка­те­го­рі­ями тех­ніч­ної при­дат­нос­ті – за від­по­від­ни­ми ознаками де­рев. При цьому ве­деть­ся пе­ре­лі­ко­ва ві­до­мість де­рев.

За тех­ніч­ною при­дат­ніс­тю де­ре­ва по­ді­ля­ють на:

1. ді­ло­ві – де­ре­ва, у яких за­галь­на дов­жи­на ді­ло­вих сор­ти­мен­тів в ниж­ній по­ло­ви­ні стов­бу­ра ста­но­вить 6,5 м і біль­ше, а у де­рев ви­со­тою до 20 м не мен­ше тре­ти­ни їхньої ви­со­ти;

2. на­пів­ді­ло­ві – де­ре­ва з ді­ло­вою час­ти­ною стов­бу­ра від 2 до 6,5 м;

3. дров’яні – де­ре­ва з дов­жи­ною ді­ло­вої час­ти­ни стов­бу­ра мен­ше 2 м.

Пош­ко­дже­ні у ниж­ній час­ти­ні стов­бу­ра де­ре­ва, як­що пош­ко­джен­ня не роз­пов­сю­джується ви­ще 2,5 м, від­но­сять до ка­те­го­рії ді­ло­вих за умо­ви, як­що дов­жи­на ді­ло­вої час­ти­ни за­ли­шається не мен­ше 6,5 м.

Від­не­сен­ня де­рев до різ­них ка­те­го­рій тех­ніч­ної при­дат­нос­ті про­во­дить­ся від­по­від­но з ви­мо­га­ми дер­жав­но­го стан­дар­ту, внас­лі­док ог­ля­ду стов­бу­ра і виз­на­чен­ня пош­ко­джень (гни­лей, механічних пошкоджень і т.п.) за зов­ніш­ні­ми оз­на­ка­ми піс­ля ог­ля­ду де­рев, що зру­ба­ні на ві­зи­рах або су­між­них лі­со­сі­ках.

За­леж­но від ка­те­го­рії тех­ніч­ної при­дат­нос­ті, де­ре­ва позначають нас­туп­ним чи­ном:

1. ді­ло­ві – од­нією рис­кою (\);

2. на­пів­ді­ло­ві – дво­ма ри­ка­ми (\ \);

3. дров’яні – трьо­ма рис­ка­ми (\ \ \).

Ді­ло­ві де­ре­ва, це та­кі де­ре­ва, у яких пер­ший жи­вий су­чок зна­хо­дить­ся на ви­со­ті 6,1 м і ви­ще. Клас за Краф­том ста­но­вить І або ІІ.

Піс­ля пе­ре­лі­ку вимірюють ді­амет­ри і ви­со­ти не мен­ше як дев’яти де­рев із п’яти цен­траль­них сту­пе­нів тов­щи­ни. Кож­не мо­дель­не де­ре­во ну­ме­рують, а ре­зуль­та­ти ви­мі­рів за­пи­су­ють у ві­до­мість пе­ре­лі­ку. По­тім ви­ко­ну­ють ма­те­рі­аль­но – гро­шо­ву оцін­ку, ви­ко­рис­то­ву­ючи ді­ючі сор­ти­мен­тні таб­ли­ці К. Ні­кі­ті­на (1984 р.).

Вар­тість 1 мде­ре­ви­ни за­ле­жить від лі­со­так­со­во­го по­ясу, цін­нос­ті по­ро­ди та якос­ті де­ре­ви­ни (ді­ло­ва, дро­ва, від­хо­ди, лік­від з кро­ни, суч­ки).

Ма­те­рі­аль­на оцін­ка лі­со­сі­ки по­чи­нається з вста­нов­лен­ня роз­ря­ду ви­сот. На пер­шу сто­рін­ку ві­до­мос­ті пе­ре­но­сять сту­пе­ні тов­щи­ни і їхні ви­со­ти, взя­ті з гра­фі­ків ви­сот окремо для кож­но­го еле­мен­та лі­су.

За спів­від­но­шен­ням ді­амет­рів і ви­сот за сор­ти­мен­тни­ми таб­ли­ця­ми виз­на­ча­ють роз­ряд ви­сот кож­ної сту­пе­ні, а по­тім прийма­ють се­ред­ній. Піс­ля цього до від­по­від­но­го блан­ку за­пи­су­ють по­ро­ду, прийня­тий се­ред­нім роз­ряд ви­сот і пе­ре­но­сять кіль­кість де­рев за сту­пе­ня­ми тов­щи­ни зі пе­ре­ліс­ко­вої ві­до­мос­ті. При цьому чис­ло на­пів­ді­ло­вих де­рев роз­ді­ля­ють навпіл і до­дають від­по­від­но до ді­ло­вих та дров’яних. Як­що у сту­пе­ні тов­щи­ни є не­пар­на кіль­кість на­пів­ді­ло­вих де­рев, то біль­шу час­ти­ну додають до дров’яних; як­що є ли­ше од­не на­пів­ді­ло­ве де­ре­во – його та­кож від­но­сять до дров’яних.

У сор­ти­мен­тних таб­ли­цях шу­ка­ють пот­ріб­ну таб­ли­цю згід­но по­ро­ди і вста­нов­ле­но­го роз­ря­ду ви­сот. Пе­рем­но­жу­ючи да­ні таб­лиць на від­по­від­ну кіль­кість де­рев зна­хо­дять об’єми різ­них ка­те­го­рій де­ре­ви­ни для кож­ної сту­пе­ні, а по­тім, про­су­му­вав­ши от­ри­ма­ні результати – для всієї ді­лян­ки. Слід пам’ята­ти, що об’єм ве­ли­кої, се­редньої, дріб­ної ді­ло­вої де­ре­ви­ни і від­хо­дів зна­хо­дять за кіль­кіс­тю ли­ше ді­ло­вих де­рев сту­пе­ней, об’єм лік­ві­ду з кро­ни і суч­ків – за чис­лом усіх де­рев у сту­пе­ні, а об’єм дров’яної – як су­му об’єму дров з ді­ло­вих де­рев і об’єму дров з дров’яних де­рев.

Детальна інформація про порядок відведення лісосіки та обчислення “Матеріально-грошової оцінки лісосіки” наведено в МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВКАХ 
з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України

Залишити відповідь