«SMALLFOREST» дозволяє виконувати обчислення «Матеріально-грошової оцінки лісосіки» МГО безпосередньо в лісі.

Додаток дозволяє виконувати обчислення МГО з використанням:
“Сортиментні таблиці для таксації молодняків і середньовікових деревостанів” (під редакцією А.А. Строчинського) Київ, УСГА, 1993, 464 с.;
для інших рубок формування і оздоровлення лісів (крім санітарних рубок) – “Сортиментні таблиці для таксації лісу на корені” (під редакцією К.Є. Нікітіна) Київ, Урожай, 1984, 632 с.;
Завантажити
Для визначення розряду висот, необхідно виконати замів висоти модельних дерев. Існує можливість вибору розряду висот із запропонованого списку.

Гро­шо­ва оцін­ка лі­со­січ­но­го фон­ду здійснюється у ві­до­мос­ті ма­те­рі­аль­но-гро­шо­вої оцін­ки на ос­но­ві під­сум­ків ви­хо­ду де­ре­ви­ни різ­ної ка­те­го­рії та ді­ючих такс на де­ре­ви­ну лі­со­вих по­рід, що від­пус­кається на пні. Від­ме­жо­ва­ні в про­це­сі від­во­ду лі­со­сі­ки так­су­ють су­ціль­ним пе­ре­лі­ком де­рев. Пе­ре­лі­ку під­ля­га­ють де­ре­ва, по­чи­на­ючи з 8-ми сан­ти­мет­ро­вої сту­пе­ні тов­щи­ни за чотири сан­ти­мет­ро­вих сту­пе­нями, із подальшим роз­по­ді­лом їх кількості за ка­те­го­рі­ями тех­ніч­ної при­дат­нос­ті – за від­по­від­ни­ми ознаками де­рев. При цьому ве­деть­ся пе­ре­лі­ко­ва ві­до­мість де­рев.