В ПРОГРАМІ “SMALLFOREST” “Матеріально-грошова оцінка лісосіки”

Нова версія «SMALLFOREST» дозволяє виконувати обчислення «Матеріально-грошової оцінки лісосіки» безпосередньо в лісі.

І саме головне «SMALLFOREST» не є державним та поширюється безкоштовно доки вистачить ресурсу

Гро­шо­ва оцін­ка лі­со­січ­но­го фон­ду здійснюється у ві­до­мос­ті ма­те­рі­аль­но-гро­шо­вої оцін­ки на ос­но­ві під­сум­ків ви­хо­ду де­ре­ви­ни різ­ної ка­те­го­рії та ді­ючих такс на де­ре­ви­ну лі­со­вих по­рід, що від­пус­кається на пні. Від­ме­жо­ва­ні в про­це­сі від­во­ду лі­со­сі­ки так­су­ють су­ціль­ним пе­ре­лі­ком де­рев. Пе­ре­лі­ку під­ля­га­ють де­ре­ва, по­чи­на­ючи з 8-ми сан­ти­мет­ро­вої сту­пе­ні тов­щи­ни за чотири сан­ти­мет­ро­вих сту­пе­нями, із подальшим роз­по­ді­лом їх кількості за ка­те­го­рі­ями тех­ніч­ної при­дат­нос­ті – за від­по­від­ни­ми ознаками де­рев. При цьому ве­деть­ся пе­ре­лі­ко­ва ві­до­мість де­рев.